EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIJEL GOLEMAN PDF

Geopoetika, paperback. New. Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects. Emocionalna Inteligencija Danijel Goleman. 83 likes. Book.

Author: Kam Goltinris
Country: Costa Rica
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 3 December 2007
Pages: 229
PDF File Size: 15.59 Mb
ePub File Size: 17.2 Mb
ISBN: 662-4-32184-249-8
Downloads: 81617
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vurg

Skip to main content. Log In Sign Up. Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman. Kada je pametno zapravo glupo 4. Upoznaj samog sebe 5.

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

Kako izlaziti na kraj sa srcem Traume i ponovljeno emocionalno u enje Cijena emocionalne nepismenosti Neuralni krugovi straha Dodatak D: Aktivni sastojci programa prevencije Dodatak E: Program znanosti o sebi Dodatak F: Ali naljutiti se ogleman pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnoga razloga i na ispravan na in – to nije lako.

Svi putnici bili su jednako iznena eni kao i ja, no kako se nitko nije uspijevao osloboditi zlovolje, malo njih mu je i odzdravilo.

Kada sam se vozio tim autobusom upravo inteligenfija bio obranio doktorsku disertaciju iz psihologije – ali ta je znanost u ono vrijeme poklanjala vrlo malo pozornosti na inu na koji se takva transformacija to no mogla dogoditi. Kao potpuna opreka tom primjeru, evo nekoliko navoda iz ovotjednih novina: Jedva ujnim glasom, pred sudom izjavljuje: Svakoga dana do nas dopiru vijesti prepune takvih svjedo enja o raspadu sustava uljudnog opho enja i sigurnosti, o provalama niskih strasti koje su se otele svakome nadzoru.

Ova bi vam knjiga trebala pomo i u nerazumnome svijetu prona i svjetlo razuma. Kao psiholog i, posljednjih deset godina, novinar The New York Timesa, pratio sam napredak znanstvenih spoznaja na podru ju iracionalnoga. Pritom sam opazio dva posve suprotna trenda: Najdramati nije spoznaje ine uvidi u funkcioniranje mozga, kojih ne bi bilo bez novih metoda, primjerice tehnike slikanja mozga.

U tu prazninu nahrupila je sva sila knjiga iz prakti ne i popularne psihologije tzv. Takav stav zanemaruje ono izazovnije pitanje: Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje.

Ali vrlo lako mogu skrenuti s pravoga puta, a to ine i pre esto. Misle i prije svega na svoju k er, ovaj je par dao sve od sebe ne bi li je spasio dok je voda navirala u vlak koji je tonuo; nekako su uspjeli izgurati Andreu kroz prozor, u ruke spasilaca.

A onda, kada je njihov vagon potonuo, utopili su se 1. Altruisti ka ljubav i Ijudski opstanak: A ta je mo doista iznimna: Ova tvrdnja preuzeta je daninel lanka EN. Oatleya u istome broju asopisa.

Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i ostala kod prijateljice. Kada mu je k i isko ila iz ormara, Crabtree ju je pogodio u vrat.

Matilda Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5.

  EL KYBALION POR TRES INICIADOS PDF

Ukratko, postmodernim nedoumicama pre esto prilazimo golemann emocionalnim repertoarom skrojenim za potrebe pleistocena. Poticaji za djelovanje Jednog dana u rano prolje e vozio sam se autocestom preko nekog planinskog prijevoja u Coloradu, kada je zapuh snijega iznenada posve prekrio automobil koji se nalazio malo ispred mene.

Dok sam pritiskao ko nicu, osje ao sam kako mi itavo tijelo preplavljuje tjeskoba i jasno sam uo udaranje srca. Da sam nastavio voziti u zasIjepljuju oj vijavici, vjerojatno bih bio udario u njih. Samo kod odraslih osoba: Tijelo se mijenja ovisno o emocijama i uzrocima tih pojava u evoluciji: Levenson, Paul Ekman i Wallace V. Ovaj je popis sastavljen na temelju tog lanka danijell drugih izvora. Glavni kandidati i neki od lanova njihovih skupina jesu: Ovdje nema jednozna nih odgovora; znanstvena voleman o tome kako klasificirati emocije nastavlja se.

A nakon takve emocionalne naravi dolaze pravi poreme aji emocija poput klini ke depresije ili nepopustljive tjeskobe, kod kojih se osoba osje a neprestano zarobljenom u otrovnom emocionalan stanju. Na primjer, gubitak voljene osobe op enito izaziva tugu i bol.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Uslijedili su mjeseci ogor enog natezanja oko ku e, novca i starateljstva nad djecom. Ali, dok je to izgovarala, o i su joj se u trenu ispunile suzama.

Jedno je djelo emocionalnog uma, drugo racionalnog uma. U jednom vrlo stvarnome smislu, imamo dva uma, jedan koji misli i drugi koji osje a. Jedan, racionalni um, na in je shva anja kojeg smo obi no svjesni: No uz njega postoji i drugi sustav spoznavanja: Podrobniji opis karakteristika emocionalnoga uma prona i ete u Dodatku Inetligencija. Ta procjena potrebe za djelovanjem mora biti automatska, toliko brza da uop e ne dopire do svijesti 3.

Ekman, navedeno djelo, str. Ova brzina naro daniel je karakteristi na za intenzivne emocije, poput straha i neo ekivane opasnosti. U ovom sporijem slijedu reakcija, osje ajima prethode potpunije artikulirane misli. U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Umjesto toga, osje aji nam obi no nadolaze kao gotova stvar. Simboli na, djetinja stvarnost Logika emocionalnoga uma jest asocijativna; ona elemente koji simboliziraju odre enu realnost, ili pokre u uspomenu na nju, smatra identi nima toj realnosti.

Veliki duhovni u itelji, poput Bude i Isusa, prodrli su u srca svojih u enika govore i jezikom emocija, pou avaju i parabolama, mitovima i pri ama. Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: Ne postoji nikakvo vrijeme, nikakve uzro no-posljedi ne veze.

Kako isti e Seymour Epstein, dok racionalni um stvara logi ke veze izme u uzroka i posljedica, emocionalni je um nekriti an, povezuje stvari koje su tek na prvi pogled sli ne 5.

Postoje brojni na ini na koje je emocionalni um djetinjast, i na koje s poja avanjem emocije postaje sve djetinjastiji. Stavovi racionalnog uma provizorni su; novi dokazi mogu opovrgnuti jedno uvjerenje inteliencija zamijeniti ga drugim – takav um zaklju uje na temelju objektivnih dokaza.

Ako su osje aji intenzivni, tada je pobu ena reakcija o ita. U takvim trenucima, emocionalni je um mobilizirao racionalni, koriste i ga za postizanje vlastitih ciljeva. Realnost specifi na za odre ena stanja Funkcioniranje emocionalnog uma uvelike je specifi no za odre itneligencija stanja, odre eno konkretnim osje ajem koji prevladava u datome trenutku. Ovi repertoari koji ovise o stanjima postaju najdominantniji u trenucima kada osje amo intenzivne emocije.

  LIBRO SABER VER LA ARQUITECTURA BRUNO ZEVI PDF

Jedan od znakova da je takav repertoar aktiviran jest selektivno pam enje. I danas se nastavlja vrlo stru na rasprava o tome je li emocionalno uzbu enje u osnovi jednako kod svih emocija ili se mogu izdvojiti jedin- stveni obrasci.

U mnogim ili u ve ini situacija rad ta dva uma je uskla en; osje aji su neophodni mislima, a misli osje ajima.

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti. Isklju ivoj vladavini Razuma suprotstavio je dva neobuzdana ugnjeta a: Ovaj mozak imao je vrhovnu mo u razdoblju reptila: Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri.

U tim rudimentarnim fazama, olfaktorni se centar sastojao tek od tankih slojeva neurona okupljenih radi analiziranja mirisa. Jedan sloj stanica upijao je miris i svrstavao ga u odgovaraju e razrede: S dolaskom prvih sisavaca pojavili su se novi, klju ni slojevi emocionalnoga mozga oko emocinalna debla. Limbi ki sustav i emocije: Za razliku od drevnog dvoslojnog korteksa, neokorteks je ponudio nevjerojatne intelektualne prednosti. Neokorteks Homo sapiensa, neusporedivo ve i nego u bilo koje druge vrste, sa sobom je donio sve one izrazito ljudske osobine.

Nadalje, nemjerljivi dosezi umjetnosti, civilizacije i kulture odreda su plodovi neokorteksa. Za primjer uzmite ljubav. I dok zec ili majmun imaju ograni en niz tipi nih reakcija na strah, ve i Ijudski neokorteks omogu uje kudikamo prikladniji izbor – me u njima i telefoniranje policiji ili hitnoj pomo i. Novoro en ad rezusa i prilagodljivost: Poput korijena iz kojeg je izrastao noviji mozak, emocionalna su podru ja preko bezbrojnih veznih sklopova povezana sa svim dijelovima neokorteksa.

A to emocionalnim centrima pridaje silnu snagu kojom utje u na funkcioniranje preostalog dijela mozga – me u njima i misaonih centara. Emociona,na trenutku kada je htio oti i, ku i se vratila i Hoffertova. Kako bi se osigurao za bijeg, Robles je po eo vezivati i nju. Dsnijel, koji je samome sebi bio obe ao da e mu ovo biti posljednja provala, na to se uspani io, posve gube i nadzor nad sobom. To ne zna i da je svaki emmocionalna ki pu mu an.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Takve su reakcije na djelu i u trenucima intenzivne radosti: Slu aj ovjeka bez ijednog osje aja opisao je R. Joseph, citirani rad, str. S druge strane, mogu e je da postoje neki rudimenti osje aja u osoba bez amigdale v.

Paul Ekman i Richard Davidson, urednici. New York, Oxford University Press,