FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Doukazahn Gujora
Country: Guyana
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 11 July 2006
Pages: 25
PDF File Size: 6.33 Mb
ePub File Size: 17.6 Mb
ISBN: 619-8-21786-353-2
Downloads: 4966
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gashakar

Analiza lunog drvenog mosta posebne konstrukcije Analysis of Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue. Nenad Suzic – Faktorska analiza Documents. S obzirom na vrijednosti koje se nalaze na glavnoj dijagonali korelacijske matrice razlikuju se potpuna i reducirana korelacijska matrica.

Na prvom su faktoru velika optereanja za sve varijable osim za one koje su povezane sa zadovoljstvom kod kue, najnia za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a ostala su srednje veliine.

Stoga izluene komponente sadre i specifinu varijancu. Suprotno tome faktorska faktors,a glavnih komponenata primjenjuje se ako prethodne spoznaje ukazuju da specifina varijanca ini manju proporciju ukupne varijance. Rezidualne se korelacije raunaju kao razlika izmeu opaenih korelacija i reproduciranih, a veliina svakog pojedinog elementa je iznos korelacije koji nije mogue protumait s odabrana 2 faktora.

Postoje razliite metode za provoenje rotacije faktora. Korelacijske matrice u faktorskojKorelacijska matrica osnova je provoenja faktorske analize, a sadri koeficijente korelacije izmeu izvornih varijabli. Faktorska analiza Factor Analysis Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

  ESTERIFICACION Y SAPONIFICACION PDF

Faktorska analiza

Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom. Matrica varijanci i kovarijanci vektora X: Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije.

Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti. U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su glavne komponente predoene kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: Prije provoenja faktorske analize: Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja?

Type of factor analysis Exploratory factor analysis Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci. Pmm Faktorska Analiza Predavanje Documents.

Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents.

Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji taktorska pomou malog broja zajednikih faktora. U regresijskom modelu nezavisne varijable ije je mjesto u modelu 2.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Definirati problemUtvrditi koje i koliko izvornih varijabli e se analiziratiUtvrditi metrika svojstva varijabliOdabrati veliinu uzorka Ispitati prikladnost podataka za primjenu FA. Tu je razlika izmeu faktorskog modela i modela multiple linearne regresije.

Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama. In order to assess whether factor analysis is Anketni upitnik sastoji se od 10 pitanja na koje je odgovaralo sluajno odabranih faktorsk.

  LIGRETTO SPIELREGELN PDF

Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Confirmatory factor analysis CFA of first order factor Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju.

Faktorska analiza Factor Analysis Download Report. Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije. Published on Jan View 43 Download 3. Postoje razliiti analliza procjene komunaliteta: Drugi faktor ima visoka optereenja za sve varijable osim za one koje su povezane s poslom. Factor analysis – magic?? Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2.

Dvije su osnovne skupine metoda: Faktorska analiza zajednikih faktora Faktorska analiza zajednikih faktora Osnova amaliza provoenje faktorske analize zajednikih faktora je reducirana korelacijska matrica na ijoj se glavnoj dijagonali nalaze procjene komunaliteta.

Faktorska analiza Factor Analysis. An overview of the SPSS abaliza analysis U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci. Ovisno o polaznoj matrici postoje brojne varijacije faktorskih modela.